სამაგისტრო პროგრამების სილაბუსები

სამაგისტრო პროგრამა: „ინგლისური ლინგვისტიკა”-

სილაბუსები

სავალდებულო მოდული

დისკურსის ანალიზი 

ინგლისური 1:რიტორიკა

ინგლისური 2:  კომპოზიცია

ინგლისური  3:  წერა აკადემიური მიზნებისთვის

კვლევის მეთოდები ლინგვისტიკაში

ლინგვისტიკის თეორია 1: მორფოლოგია და სინტაქსი

ლინგვისტიკის თეორია 2: სემანტიკა და პრაგმატიკა

ლინგვისტური  მოძღვრებათა ისტორია

ტექსტის რედაქტირების ასპექტები

სამაგისტრო  ნაშრომი

სასწავლო-საწარმო  პრაქტიკა

 

არჩევითი მოდული


ბიზნეს თარგმანი

ფსიქოლინგვისტიკა

ინგლისური ენის ფუნქციონალური გრამატიკა

გამოყენებითი ლინგვისტიკა

კომუნიკაციური ლინგვისტიკა

კორპუსის ლინგვისტიკა

იურიდიული თარგმანი

სოციოლინგვისტიკა