ნორმატიული დოკუმენტები

ბიზნესის მართვისა და ინფრმაციული ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დებულება

პრაქტიკის დებულება

პრაქტიკის საორიენტაციო ნიმუში

პროგრამების შემუშავების ინსტრუქცია

საბაკალავრო ნაშრომის შეფასების ზოგადი ინსტრუქცია

სამაგისტრო ნაშრომის შეფასების ზოგადი ინსტრუქცია

შ.პ.ს წმიდა გრიგო ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი 

სილაბუსის საორიენტაციო ნიმუში

ადმინისტრაციული პერსონალის გამოკითხვის ბარათი 

აკადემი.  პერსონალის საქმიანობის ანგარიში

აკადემიური და მოწვეული  პერსონალის გამოკითხვის ბარათი

დამსაქმებლის გამოკითხვის ბარათი

კურსდამთავრებულის გამოკითხვის ბარათი

საბაკ.სამაგ. საგანმანათლებლო პროგრამის  შეფასების ფორმა

საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების  წესი

საგ. პროგრ. გზამკვლევი

სილაბუსის შეფასების ფორმა

სტუდენტთა მიერ სასწავლო კურსის შეფასების კითხვარი

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის  დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის  დებულება 

შპს "წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის" დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის დაცვის, უსაფრთხოების და ლოჯისტიკის სამსახურის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწვლო უნივერსიტეტის ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების სამსახურის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის კანცელარიის და არქივის სამსახურის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის კომპიუტერული ცენტრის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესი

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრის დებულება

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძისთბილისის საწავლო უნივერსიტეტის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა

შპს წმიდა გრიგოლ ფერაძისთბილისის საწავლო უნივერსიტეტის გრძელვადიანი ექვსწლიანი სამოქმედო გეგმა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულება

ვეტერინარიისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის დებულება

წმიდა გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი

საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლების ინსტრუქცია