სამაგისტრო პროგრამების სილაბუსები

სამაგისტრო პროგრამა: „ინგლისური ლინგვისტიკა”-

სილაბუსები

სავალდებულო მოდული

დისკურსის ანალიზი 

ინგლისური 1:რიტორიკა

ინგლისური 2:  კომპოზიცია

ინგლისური  3:  წერა აკადემიური მიზნებისთვის

კვლევის მეთოდები ლინგვისტიკაში

ლინგვისტიკის თეორია 1: მორფოლოგია და სინტაქსი

ლინგვისტიკის თეორია 2: სემანტიკა და პრაგმატიკა

ლინგვისტური  მოძღვრებათა ისტორია

ტექსტის რედაქტირების ასპექტები

სამაგისტრო  ნაშრომი

სასწავლო-საწარმო  პრაქტიკა

 

არჩევითი მოდული


ბიზნეს თარგმანი

ფსიქოლინგვისტიკა

ინგლისური ენის ფუნქციონალური გრამატიკა

გამოყენებითი ლინგვისტიკა

კომუნიკაციური ლინგვისტიკა

კორპუსის ლინგვისტიკა

იურიდიული თარგმანი

სოციოლინგვისტიკა


სამაგისტრო საგანმანათლებლო აკადემიური პროგრამა „ქართული ლიტერატურა“-

სილაბუსები

 

სავალდებულო მოდული


ძველი ქართული სასულიერო მწერლობა

სახისმეტყველება

„ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტობრივი ანალიზი

XVI-XVIII საუკუნეების ქართული ლიტერატურა

XIX  საუკუნის ქართული ლიტერატურა

XX საუკუნის ქართული ლიტერატურა

თანამედროვე ქართული ლიტერატურული პროცესი

ფოლკლორი და ლიტერატურა

ლიტერატურის თეორია

ლიტერატურათმცოდნეობითი კვლევის მეთოდები

ინგლისური ენა /Upper-Intermediate (B2.1)

ინგლისური ენა/Upper-Intermediate (B2.2)

სამაგისტრო  ნაშრომი

 

არჩევითი მოდული


ჰაგიოგრაფიული იკონოგრაფია

ჰიმნოგრაფია

ქართული პატრისტიკული ეგზეგეტიკა

ანთროპოლოგიური კონცეპტები ქართულ ლიტერატურაში

XIX საუკუნის ქართული რეალისტური მწერლობა

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურის შესწავლის ისტორია

რომანტიზმი

ქართული მოდერნიზმი

ანტირელიგიური ლიტერატურული დისკურსი

გალაკტიონი და უცხოური ლიტერატურა

ლიტერატურის პოეტიკა

მითის პოეტიკა

თანამედროვე კომპარატივიზმის პრობლემები და ქართული მწერლობა

ქართული ენის სტილისტიკა

ქართული კულტურის ისტორია